Reklama
 

Kodex

Všichni blogeři se zavazují dodržovat tento kodexKodex upravuje vztahy provozovatele systému a blogerů, nezávislost blogerů, jejich povinnosti ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení kodexu.

Definice pojmů:
Blog – je to soubor textů jednoho autora zveřejněných pod společnou doménou blog.respekt.cz
Provozovatel – Economia, a.s.
Bloger – autor textů zaregistrovaný v systému blog.respekt.cz

1. Nezávislost blogera a obsah blogů

 • Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom porušovat občanská práva jiných lidí, poškozovat jejich dobré jméno anebo zasahovat do jejich soukromí s výjimkou případů, kdy tyto osoby a nebo organizace sami konají v rozporu se zákonem či dobrými mravy a zveřejnění je ve veřejném  zájmu.
 • Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby anebo skupiny osob.
 • Pokud bloger uveřejní chybnou a nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového s odkazem na ten chybný.
 • Bloger nese zodpovědnost za to, pokud obsah jeho blogu bude v rozporu se zákony České republiky.
 • Bloger nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou a jinou nesnášenlivost.
 • Pokud bloger mění již uveřejněné články, vždy musí k textu připsat poznámku o opravě. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkou jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (např. opravy překlepů a gramatických chyb).
 • Bloger nesmí manipulovat s datem a časem uveřejnění příspěvku s cílem vyvolat falešné zdání o skutečném čase jejich zveřejnění.

2. Autorská práva a citování zdrojů

 • Publikováním textů v systému blog.respekt.cz dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů nebo jejich částí na internetové stránce www.respekt.cz a v tištěném vydání týdeníku Respekt.
 • Za zveřejnění textů z blogu na stránkách respekt.cz blogerovi nepřísluší honorář.
 • Bloger může publikovat své texty původně určené pro jiná média, pokud má jejich svolení a pokud v zápisku uvede zdroj, tedy kompletní informaci, odkud text pochází.
 • Bloger by měl publikovat texty zveřejněné na blogu Respektu také na jiných webových stránkách pouze ve zvláštních případech. Pokud tak učiní, měl by k textu připojit odkaz na blog Respektu a informaci o tom, odkud text původně pochází.
 • Bloger nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text anebo jeho část. Zákaz platí i pro texty, jejichž autor není znám – například ty, které dostal e-mailem.
 • Bloger je povinný uvádět zdroje svých informací, hlavně pokud jimi jsou jiná média.
 • Pokud je zdrojem informace internetové médium, součástí citace zdroje by měl být i internetový odkaz na článek, z něhož bloger čerpal. Odkaz na hlavní stránku média je přípustný, pokud není možno odkázat přímo na konkrétní článek.
 • Bloger nesmí používat ve svých textech obrázky z jiných internetových stránek, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití (ať už osobně anebo v pravidlech stanovujících podmínky přebírání jeho děl). Ve všech případech je bloger povinný uvést původní zdroj, odkud obrázek pochází.

3. Soukromé blogy a titulní stránka blog.respekt.cz

 • Provozovatel poskytuje blogerovi prostor na publikování textů na jeho vlastním soukromém blogu (příjmení.blog.respekt.cz) a technickou podporu.
 • Bloger nemá automatický nárok na odkaz ze stránky blog.respekt.cz. Provozovatel může rozhodnout o tom, že text blogera se na titulní stránce nebude zobrazovat.
 • Texty, jejichž zařazení na titulní stránku blog.respekt.cz je zakázáné, jsou především:
 1. texty obsahující vulgarismy (zvláště v titulku a perexu), pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu rozhodnou administrátoři)
 2. velmi krátké texty s malou informační hodnotou
 3. texty bez perexu (text popisující pár větami obsah zápisku)
 4. texty s grafickými prvky, jejichž cílem je nepřiměřeně přitáhnout pozornost na článek (např. celý titulek VELKÝMI PÍSMENY, speciální >>znaky<< v titulku, texty jinou barvou atd.)
 5. texty, které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže anebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let (např. pornografie)
 6. texty propagující finanční sbírku – s výjimkou odkazů na oficiální sbírky zaregistrovaných nadací a charitativních organizací
 7. texty s titulky, jejichž cílem je oklamáním čtenářů přilákat jejich pozornost (titulky, které přímo nesouvisí s textem)
 • Texty, které je nevhodné zařazovat na blog.respekt.cz, jsou především:
 1. články, kterých hlavním tématem je blog či diskuse k němu. Na titulku tedy nepatří například vaše úvahy o jiných blogerech a úrovni jejich textů, stížnosti na diskutující, oznámení o tom, že končíte s psaním, úvahy o karmě a podobně
 2. velmi osobně laděné články
 3. vzkazy jednotlivým osobám, ať už svým známým, diskutujícím, jiným bloggerům nebo administrátorům
 4. opravy, doplňky a vysvětlení k předchozím článkům, pokud zjevně nepřinášejí nové užitečné informace
 5. experimenty, žerty a průzkumy typu „kolik lidí klikne na takový titulek“ anebo „kolik lidí naletí/uvěří…“
 6. pouze poezie, povídky, novely, romány atd.
 • Autor nesmí na titulní stranu blog.respekt.cz umístit víc než jeden text během jedné hodiny, maximálně však 2 texty za 24 hodin.

4. Bloger a komerční informace

 • Bloger nesmí v blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu. Za skrytou reklamu se všeobecně nepovažuje zmínka o vlastních aktivitách či aktivitách vlastní či cizí firmy v článku, pokud je relevantní k tématu článku. V případě, že bloger informuje o aktivitách společnosti, v jejíž činnosti je přímo nebo nepřímo zainteresován, musí však na to výslovně upozornit v každém takovém příspěvku.
 • Bloger nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo osoby ve svém blogu. Pokud bloger takovou nabídku dostane, je povinen o tom bezprostředně informovat provozovatele.
 • Bloger nesmí prodávat na svém blogu reklamu bez výslovného písemného povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu.

5. Vztah blogera a provozovatele blogů

 • Bloger vystupuje pod svým vlastním jménem a na blogu zveřejňuje svou vlastní fotografii (musí na ní být jasně rozpoznatelná jeho tvář) a aspoň krátkou pravdivou informaci o sobě (položka „O autorovi“), pokud mu provozovatel výslovně nepovolí výjimku z tohoto pravidla před vznikem blogu.
 • Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusí být v souladu s postojem provozovatele či redakce týdeníku Respekt a není možno je považovat za názory provozovatele.
 • Bloger nemá právo vydávat se za redaktora týdeníku Respekt nebo za zaměstnance společnosti Economia, a.s., pokud mu toto právo výslovně neudělí provozovatel.
 • V případě, že by byly aktivity blogera dlouhodobě v rozporu se zájmy provozovatele, má provozovatel právo jeho příspěvky smazat, případně mu zakázat další publikování na serveru blog.respekt.cz. Tímto není dotčeno právo blogera na svobodné vyjadřování názorů a provozovatel přistoupí k tomuto kroku jen ve výjimečném případě. Za konflikt se zájmem provozovatele nebudou považovány například příspěvky kritizující činnost provozovatele, jeho zaměstnanců nebo obsah médií patřících provozovateli, pokud tato kritika nebude porušovat jiné body kodexu.
 • Pokud chce bloger svůj blog zrušit, požádá o to provozovatele e-mailem.

6. Politici a blogy

 • Blog si na blog.respekt.cz mohou zřídit i politici a veřejně činné osoby. Blog je však osobní: nepatří do něj oficiální prohlášení, logo strany, volební slogany ani tiskové zprávy. Patří na něj osobní názory, komentáře a postřehy.
 • Politik ve svém profilu může uvést příslušnost k politické straně, odkaz na její web a případně informaci, na jaký post kandiduje. Uvedení těchto informací je výslovně žádoucí v případě, pokud píše o tématech týkajících se politiky nebo volebního programu.

7. Sankce za porušení kodexu

V případě porušení kodexu má provozovatel v závislosti od míry a závažnosti přečinu právo:

 • Upozornit blogera na to, že porušil kodex, a vyzvat ho k nápravě a neopakování prohřešku.
 • Stáhnout text, kterým blogger porušil kodex, ze titulní stránky blog.respekt.cz.
 • Bez upozornění smazat ze systému článek, kterým hrubě kodex porušil.
 • Zablokovat konto blogera v systému blog.respekt.cz a znepřístupnit jeho texty čtenářům.